plc pac osobine uvodna automatika rsDok su PLC kontroleri u upotrebi više od 40 godina, tek skorija unapređenja su u velikoj meri povećala njihove sposobnosti, smanjujući razliku između PLC i PAC (Programmable automation controller) kontrolera. Međutim, koje su razlike preostale između ove dve kategorije? Da li postoji rascep u performansama između PLC i PAC kontrolera na koje bi korisnik trebao da obrati pažnju prilikom selekcije najboljeg rešenja za pojedinačnu primenu?

 Kratka istorija može da se prodiskutuje na sledeći način. PLC kontroleri su stvoreni kasnih ’60-ih godina prošloga veka sa ciljem da zamene sisteme koji su radili na bazi releja. Konceptualno, oni su bili slični relejnim sistemima i koristili su lestvičastu logiku koja se oponašala izgled žičanih dijagrama koje su inženjeri koristili kako bi prestavili fizičke releje i tajmere, kao i veze između njih. Rani PLC kontroleri su zahtevali lokalne terminale za programiranje, imali su vrlo ograničenu memoriju i nedostajali su im udaljeni ulazi i izlazi.

 Tokom ’80-ih godina prošloga veka, izmišljen je PC softver za programiranje PLC kontrolera, koji je postajao sve brži i dodavao je sve više funkcije kako su godine prolazile. Od onda, mnoge nove tehnologije su bile primenjivane na PLC kontrolere, što je u velikoj meri proširilo njihove mogućnosti na, maltene, neprekidnoj osnovi.

PAC kontroleri su relativno novi na tržištu automatizacije, koristeći termin „skovani“ uveden 2001. godine od strane preduzeća za istraživanje tržišta ARC. Od onda, ne postoji specifičan dogovor o tome šta razlikuje PAC od PLC kontrolera. Neki korisnici smatraju da je PAC jednostano marketinški žargon kojim se opisuje visoko unapređen PLC kontroler, dok drugi veruju da razklika ipak postoji. U svakom slučaju, samo definisanje toga šta sačinjava PAC kontroler nije tako bitno kao samo razumevanje toga koji su najbolji vidovi primene ova dva tipa kontrolera.

Određivanje korisničkih potreba

PLC PAC osobine automatika rs
Mnogi snabdevači nude različite vrste PLC i PAC kontrolera, što može da oteža odluku pri izboru proizvoda za specifičnu primenu. 
 
 Tipično, PLC kontroleri su najprikladniji za upravljanje mašinama, kako male, tako i velike brzine. Uobičajene karakteristike ovih PLC kontrolera su jednostavan izvršni program, ograničena memorija i fokus na diskretne U/I portove sa ON/OFF kontrolom.

 S druge strane, PAC kontroleri su predviđeni za mnogo kompleksnije sisteme automatskog upravljanja koji se sastoje od niza PC softverskih aplikacija, uključujući HMI (Human machine interface) funkcije, menadžment prednosti, napredna upravljanja procesima, itd. Uopšteno, PAC sistem se bolje uklapa u primene sa zahtevima vezanim za produženo upravljanje procesima, jer su PAC kontroleri više u stanju da rade sa U/I jedinicama i sličnim upravljačkim funkcijama. PAC kontroler omogućava veću fleksibilnost u programiranju, veći kapacitet memorije, bolju interoperativnost i mnogo više karakteristika i funkcija, generalno.

Kao rezultat arhitekture zasnovane na lestvičastim dijagramima i fokusa na ON-OFF kontrolu, samo proširenje PLC kontrolera iznad njihovih originalnih mogućnosti – kao što je dodavanje proširenih analognih upravljačkih sposobnosti – se često pokazalo kao teško. U starijim verzijama PLC kontrolera, kao i verzijama koje su na nižem nivou, odvojene hardverske kartice su obično bile dodavane i programirane kako bi se postiglo funkcionisanje izvan središta fokusa PLC uređaja. Ove funkcije su uključene, ali i ne ograničene na mrežne komponente za umnožavnja, prošireno upravljanje procesima i sofisticiranu manipulaciju podacima.

Kako bi se odgovorilo zahtevima vezanim za veću funkcionalnost PLC kontrolera, proizvođači su dodali karakteristike i razne druge mogućnosti. Na primer, stariji PLC kontroleri su mogli da smeste relativno mali broj PID petlji, obično oko 16, dok novi PLC uređaji mogu da rade sa hiljadama takvih sprega. Novije PLC kontrolere često karakterišu višestruki komunikacioni portovi i u mnogome povećana memorija u poređenju sa starijim modelima.

S druge strane, PAC kontroleri obezbeđuju otvoreniju arhitekturu i modularni dizajn kako bi omogućili komunikaciju i interoperabilnost sa drugim uređajim, mrežama i poslovnim sistemima. Oni vrlo lako mogu da se koriste za komuniciju, monitoring i upravljanje širom različitih mreža i uređaja zato što mogu da zaposle standardne protokole i mrežne tehnologije kao što su Ethernet, OPC i SQL.

PAC kontroleri takođe nude pojedinačnu platformu koja radi u više domena kao što su kretanje, diskretni domen i kontrola procesa. Dalje, modularni dizajn PAC kontrolera pojednostavljuje proširenje sistema i čini dodavanje i uklanjanje senzora i drugih uređaja jednostavnim, često eliminišući potrebu za prekidanjem ožičenja. Njihov modularni dizajn ih čini jednostavnim za dodavanje i efikasan monitoring i upravljanje hiljadama U/I tačaka, što predstavlja zadatak iznad mogućnosti većine PLC kontrolera.

Druga ključna razlika između PLC i PAC kontrolera je programiranje zasnovano na oznakama ponuđeno od strane PAC kontrolera. Sa PAC kontrolerima, pojedinačna baza podataka sa oznakom može da se iskoristi za razvoj primenom jednog softverskog paketa koji je sposoban za programiranje više modela. Oznake ili opisna imena mogu da se povežu sa funkcijama pre nego što se pristupi specifičnoj U/I ili memorijskoj adresi. Ovo čini PAC programiranje visoko fleksibilnim, sa jednostavnom skalabilnošću za veće sisteme.

Izbor je Vaš

 Za jednostavne primene, kao što je upravljanje osnovnim mašinama, PLC je bolji izbor od PAC kontrolera. Slično, za većinu primena koje se sastoje uglavnom od diskretnih U/I jedinica, PLC je najbolji izbor.

Ukoliko primena uključuje monitoring i upravljanje većim brojem U/I tačaka, onda je PAC kontroler, generalno, bolje rešenje. Ovo je takođe slučaj sa primenama koje obuhvataju čitavo postrojenje ili fabriku, što predstavlja situaciju kada postoji veći broj U/I jedinica.

Zabuna nastaje kada se primena nalazi negde između jednostavne i složene i pod tim uslovima se koristi ili PLC platforma visokog nivoa ili PAC platforma nisokog nivoa. Konačno, izbor između ova dva rešenja će biti definisan precizno uzimajući u obzir druge faktore vezane za specifične zahteve primene. Ovi faktori podrazumevaju, ali se ne ograničavaju na prethodno iskustvo sa svakom platformom, cenu, nivo lokalne podrške, kao i očekivani budući rast i promene.

Funkcijske razlike

 Demarkciona linija između PLC i PAC kontrolera postaje manje jasna. Iz perspektive programiranja, PLC tipično ima fiksnu memorijsku mapu i adresiranje. Nasuprot tome, PAC dopušta označavanje, što dopušta korisniku da definiše tipove podataka dok programira. Ovo pruža veću fleksibilnost, naročito kada se sistem proširuje.

Dok mnogi PLC kontroleri visokog nivoa imaju odličnu brzinu izvršavanja, PAC kontroleri obično nude mnogo veće U/I mogućnosti, kao i kapacitet memorije. Ovo ih često čini boljim rešenjem za veće sisteme koji spajaju nekoliko obasti postrojenja.

plc pac osobine povezivanje automatika rs Dok su napredni PLC kontroleri povećali opcije vezane za komunikaciju i upravljanje podacima, PAC kontroleri još uvek nude više built-in funkcija kao što su portovi za logovanje podataka sa USB uređaja, web server za posmatranje sistemskih podataka i fajlova za logovanje, kao i LCD ekran za prošireni korisnički interfejs i dijagnostiku.

PAC kontroleri su projektovani da budu integrisani sa SQL i drugim bazama podataka. Oni su još uvek najbolji izbor za primene u procesnoj tehnici zato što nude prednosti kao što su 16-bitna rezolucija koja je analogna preciznijim merenjima.

Savremeni PLC i PAC kontroleri dele mnoge zajedničke osobine i takođe mogu da rade u mnogim aplikacijama.

Konačni izbor će tipično biti određen stotinama faktora koji zavise od pojedinačne primene i fabričkog okruženja, što uključuje funkcionalne zahteve, planove za buduće proširenje, odnos između kompanije i distributera i iskustvo sa specifičnim platformama za automatizaciju.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.