naslovna merenje kapacitivnosti uredjaj projekat PIC16F88 elektronika automatika.rs
naslovna merenje kapacitivnosti uredjaj projekat PIC16F88 elektronika automatika.rsUređaji za merenje kapacitivnosti spadaju u veoma popularne projekte. Prilično je jednostavno napraviti ih. Najjednostavniji metod za merenje kapacitivnosti je merenje dužine trajanja punjenja. Upravo to je ono u čemu su mikrokontroleri veoma dobri – merenje vremena. U ovom uređaju, mikrokontroler PIC16F88 je standardno povezan, sa 1×16 LCD displejem i nekoliko otpornika, pomoću kojih se podešava unutrašnji komparator.
 Sistem funkcioniše tako što je u mikrokontroleru pokrenut tajmer, a ispituje se komparator kada napon dostigne prag. Zatim se izračunava kapacitivnost koja se prikazuje na displeju.
slika1 merenje kapacitivnosti uredjaj projekat PIC16F88 elektronika automatika.rs
  Kako uređaj funkcioniše?

Počnimo sa jednačinom napona RC kola:
formula1 merenje kapacitivnosti uredjaj projekat PIC16F88 elektronika automatika.rs
Vreme potrebno da se kondenzator napuni do 1/2 Vs se izračunava kao:
formula2 merenje kapacitivnosti uredjaj projekat PIC16F88 elektronika automatika.rs
Ako je R = 10kΩ, a tajmer postavimo da se puni svakih 69,3μs dobićemo
formula3 merenje kapacitivnosti uredjaj projekat PIC16F88 elektronika automatika.rs
gde je N broj perioda koje su protekle.

 Princip rada uređaja je sledeći: Kada se pritisne taster TEST, RA3 pin se setuje na “1”. R2 i R3 su delitelji napona na 1/2 Vra3, koji je povezan sa RA2 pinom kao referentni napon (Vref) komparatora. Tajmer je pokrenut, a kondenzator, čija se kapacitivnost meri, se puni. Kada napon na kondenzatoru dostigne polovinu referentne vrednosti komparatora Vref, tajmer se zaustavlja. Broj perioda koje su prošle se množi sa 10, a dobijena vrednost predstavlja kapacitivnost u nF. Nakon toga, ova vrednost se pretvara u string i šalje displeju. Slika uređaja prikazana je na slici 1.

slika uredjaja merenje kapacitivnosti uredjaj projekat PIC16F88 elektronika automatika.rs

Slika 1. Izgled uređaja.

 Električnu šemu uređaja i kod za mikrokontroler možete preuzeti ovde.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.