easy_dspic4_razvojni_sistemi_mikrokontroleri_primenjena_elekronika_automatika_programiranje.jpgU ovom tekstu upoznaćemo se sa razvojnim sistemom EasydsPIC4 kompanije mikroElekronka. EasydsPIC4 je napredni razvojni sistem za Microchip dsPIC mikrokontrolere. Sistem omogućava početnicima, kao i profesionalcima, da se na jednostavan način upoznaju sa mogućnostima dsPIC mikrokontrolera. Sistem omogućava da se mikrokontroler na lak način poveže sa velikim brojem periferija, čime je korisniku olakšan zadatak pisanja softvera.

Na slici 1. je prikazan razvojni sistem. Pored svake komponente se nalaze štampane oznake: veze sa mikrokontrolerom, op. modovi i druge korisne informacije. Time se smanjuje potreba za detaljnim šemama, jer su sve neophodni podaci već na ploči.
easy_dspic4_razvojni_sistemi_mikrokontroleri_elekronika_automatika_programiranje.jpg
Slika 1.Izgled razvojnog sistema Easy – dsPIC4

Radi lakšeg opisa, brojevima su označene sledeće periferije :

 1. Spoljašnje napajanje
 2. Kratkospajač (eng. jumper) kojim biramo da li hoćemo da koristimo spoljašnje napajanje ili napajanje preko USB konektora
 3. Programator USB 2.0 za programiranje mikrokontrolera
 4. Priključak (konektor) za displej LCD 2×16 sa 4-bitnom komunikacijom
 5. Konektor za RS232 komunikaciju
 6. Referntni napon od 4.096V koji se može koristiti za AD konverziju. U zavisnosti od verzije razvojnog sistemima, ova periferija se nalazi i na drugom mestu na ploči
 7. ICD2 konektor
 8. Konektor za PC tastaturu. U zavisnosti od verzije razvojnog sistemima, u pojedinim slucajevima ova periferija nije dodata
 9. Potenciometri koji su vezani za PORT B. Obično se koriste prilikom koriščenja integrisanih A/D konvrertora na PORT-u B
 10.  Džamperi za kalkulaciju da li će određeni portovi imati pull-up ili pulldown otpornike.
 11.  Prekidači za uključivanje led dioda na pojedinačnim portovima, uključivanje pozadinskog svetla na LCD i GLCD displejima.
 12.  Prekidači za uključivanje led dioda na pojedinačnim portovima, uključivanje pozadinskog svetla na LCD i GLCD displejima. U zavisnosti od verzije razvojnog sistemima, u pojedinim postoji samo jedan prekidač
 13. Dodatak za proširenje portova. U zavisnosti od verzije razvojnog sistemima, u pojedinim slučajevima ova periferija nije dodata
 14.  Potenciometar za podešavalje kontrasta na grafičkom displeju (GLCD)
 15. Konektor za graficki displej GLCD 128×64 ili LCD 2×16 sa 8-bitnom komunikaijom
 16. Podnožje za kontrolere PIC30F2010, PIC30F3010, PIC30F4010…..
 17. Tasteri vezani za pinove kontrolera
 18. Džamper za podešavanje da li će tasteri biti sa negativnom ili pozitivnom logikom.
 19. Taster za resetovanje kontrolera
 20. Led diode vezane za pinove kontrolera
 21. Potenciometar za podešavanje kontrasta na LCD 2 x16
Napajanje razvojnog sistema. Za razvojni sistem EasydsPIC4, korisniku je ostavljena mogućnost izbora napajanja. Napajanje može biti preko USB konektora preko konektora za spoljašnje (eksterno) napajanje (slika 2). Eksterno napajanje može biti jednosmerno ili naizmenično.
easy_dspic4_razvojni_sistemi_mikrokontroleri_elekronika_automatika_programiranje_napajanje_1.jpg
 easy_dspic4_razvojni_sistemi_mikrokontroleri_elekronika_automatika_programiranje_napajanje_dzamper.jpg
Izbor napajanja se vrši preko džampera. Postavljanjem džampera na način prikazan na slici 3, dobijamo željeni način napajanja.
                                                                                                                                                                                    Slika 3.  Izbor napajanja
Slika 2. Napanjanje razvojnog sistema
Led diode. Na razvojnom sistemu nalaze se i led diode. Diode su povezane na kontroler tako da svaki pin kontrolera ima svoju diodu. Postoje 40 dioda za istovremeni prikaz svih pinova mikrokontrolera. Električna šema data je na slici 4.
easy_dspic4_razvojni_sistemi_mikrokontroleri_elekronika_automatika_programiranje_napajanje_diode.jpg
Slika 4. Led dioede na razvojnom sistemu
Diode su podeljene u grupe. Grupe su formirane uglavnom po portovima mikrokontrolera. Pored svake diode postoji oznaka za koji pin mikrokontrolera je vezana. Grupa dioda radi samo ako je prekidač u stanju ON.
Tasteri i reset taster. EasydsPIC4 pored tastera za reset mikrokontrolera poseduje još tastera, tačno 41 . Reset taster služi za resetovanje mikrokontrolera koji se nalazi na razvojnom sistemu i razlikuje se od ostalih tastera po svojoj karakteristicnoj crvenoj boji. Elektrišna šema i izgled i mesto nalaženja reset-tastera na razvojnom sistemu dat je na slici 5.
easy_dspic4_razvojni_sistemi_mikrokontroleri_elekronika_automatika_programiranje_tasteri_2.jpg
Slika 5.  Reset taster
Kao što je već rečeno, EasydsPIC4 poseduje 41 taster. Tasteri su podeljeni u grupe u zavisnosti na koji port mikrokontrolera su povezani. Pored svakog tastera piše kojem pinu mikrokontrolera pripada. Na slici 6. je prikazana električna šema gde se može zapaziti način na koji su povezani tasteri s mikrokontrolerom.
easy_dspic4_razvojni_sistemi_mikrokontroleri_elekronika_automatika_programiranje_tasteri_1.jpg
Slika 6. Spajanje tastera i mikrokontrolera, električna šema
Džamperom J15 (slika 7.) određujemo da li će tasteri biti povezani s mikrokontrolerom preko pull-up ili pull-down otpornika odnosno da li će mikrokontroler na svom ulaznom digitalnom pinu očitavati logičku jedinicu ili logičku nulu ako pritisnemo taster.
easy_dspic4_razvojni_sistemi_mikrokontroleri_elekronika_automatika_programiranje_dzamper_j15.jpg
Slika 7. Postavljanje džampera J15
Port za serijsku komunikaciju. Serijski port služi za komunikaciju između mikrokontrolera i serijskog porta PC-a. Za serijsku komunikaciju neophodan je serijski kabal, koji ide od konektora za serijsku komunikaciju sa EasydsPic4 do serijskog porta PC-a i pravilno postavljeni džamperi J8 i J9 za RX i TX pinove (slika 8). Ukoliko koristimo alternativne pinove dsPIC30F4013 za serijsku komunikaciju džamperi će biti povezani na RC13 i RC14. Za osnovne pinove potrebno je džampere postaviti na RF3 i RF2.
easy_dspic4_razvojni_sistemi_mikrokontroleri_elekronika_automatika_programiranje_serijski_port.jpg
Slika 8. Postavljanje džampera za serijsku RS232 komunikaciju
Ulaz A/D konvertora. Za ulaz A/D konvertora na razvojnom sistemu Easy Pic4 se koriste potenciometri čiji su izgled i električnu šemu možete videti na slici 9. Neophodno je postaviti džampere na one pinove koje ćemo koristiti za demonstraciju A/D konverzije na razvojnom sistemu.
easy_dspic4_razvojni_sistemi_mikrokontroleri_elekronika_automatika_programiranje_ad_konvertor.jpg
Slika 9. Ulaz A/D konvertora
Programiranje kontrolera na razvojnom sistemu Easy – dsPIC4
  Za programiranje kontolera preko razvojnog sistema neophodno je instalirati program “Softver za dsPICprog sa mikrolCD podrškom za Windows”, koji se dobija na CD-u uz razvojni sistem. Neophodno je fajlove pod nazivom “Drajveri za dsPICprog sa mikrolCD podrškom” kopirati u isti direktorijum u kom se nalazi softver.
Na slici 10. je prikazan izgled softvera za programiranje kontrolera. U gornjem desnom uglu u rubrici Device potrebno je naznačitii sa kojim kontrolerom će se raditi. Na osnovu odabranog kontrolera na ekranu će se pojaviti njegove specifikacije. U našem slučaju je to dsPIC30f6014. Nakon toga potrebno je učitati odgovarajuci *.hex fajl. Pritiskom na “Load HEX”  dobijmo mogućnost pronalaženja našeg hex fajla i kojeg želimo da učitamo. Pritiskom na Write počinje se sa programiranjem čipa.
easy_dspic4_razvojni_sistemi_mikrokontroleri_elekronika_automatika_programiranje_software.jpg
Slika 10. Softver za programiranje kontrolera
  Softver korisniku ostavlja mogućnost da pre samog programiranja kontrolera pregleda specifikacije koje su prilikom učitavanja *.hex fajla definisane u samom programu. Ukoliko korisnik želi da promeni specifikacije, a da ne menja sam program, ta mogićnost mu je dostupna. Promena specifikacije se vrši odabiranjem opcije iz padajućeg menija koji se nalazi na kraju svakog polja specifikacije. Još jedna mogućnost kojom se ubrzava progamiranje kontrolera je automatsko ucitavanje *.hex fajla koji je poslednji učitan. Pritiskom na taster Reload HEX učitava se poslednji učitan *.hex fajl sa svim promenama programa koje su usledile nakon zadnjeg učitavanja.

Kupovinom ovog razvojnog sistema dobijate još i :

 • USB 2.0 programator
 • mikroICD na ploči
MikroICD je veoma efikasan alat za Real-Time debagovanje na hardverskom nivou. ICD debugger omogućava izvršavanje mikroC/mikroPascal/mikroBasic programa na mikrokontroleru domaćinu, kao i pregled promenljivih, specijalnih funkcijskih registara (SFR), memorije i EEPROM-a dok se program izvršava.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.