upravljanje_sistemima_programiranje_modeliranje_matlab_automatika.jpg
 upravljanje_sistemima_programiranje_modeliranje_matlab_automatika.jpgSa katedre za automatiku i upravljanje sistemima, sa Fakulteta Tehničkih Nauka u Novom Sadu, razgovarali smo sa doc. dr. Aleksandrom Erdeljanom uopšteno o automatizaciji u našoj zemlji. Više paznje je preusmereno ka mogućnostima softverskog programa Matlab i njegovoj zastupljenosti. Gospodin A. Erdeljan je govorio o nekim projektima na kojima je radio vezanih za razvijanje teorije, modeliranje, simulaciju. Inače, na FTN-u predaje predmete koji se odnose na modeliranje i simulaciju sistema na nekoliko odseka (energetika, elektronika, mašinstvo, automatika, mehatronika…) kao i distribuirane upravljačke sisteme.

  

 
1.Kako ocenjujete trenutnu situaciju u Srbiji što se tiče industrijske automatizacije?

*Nažalost, nije mi poznata studija ili istraživanje gde je analiziran stepen automatizacije u srpskoj industriji, ali imam utisak da automatsko upravljanje u našoj industriji nije na zavidnom nivou. To je posledica malih ulaganja tokom dužeg perioda, odnosno neulaganja u industriju, tako da se uglavnom radi o starim postrojenjima i opremi sa niskim stepenom automatizacije. Neka skorije uvezena postrojenja i mašine podržavaju automatski rad, mada je i tu retko primenjena savremena i potpuna automatizacija. Međutim, primena automatskog upravljanja je naša šansa da revitalizujemo stara i unapredimo skorije nabavljena postrojenja i mašine.
 
2. Šta od dodatnih znanja u praksi nedostaje jednom diplomiranom automatičaru?
*Automatsko upravljanje ima veoma brojne oblasti praktične primene tako da je široko teoretsko poznavanje tehnickih sistema uvek dobrodošlo. U velikoj meri naši studenti stiču potrebna znanja, ali imaju skromne prilike da ih praktično primene u očiglednoj nastavi. Više rada sa opremom i upotreba softverskih alata u laboratorijama bi pomogla.
 
3. Kolika je potreba za inženjerima automatike u Srbiji i svetu?
*Ovo bih komentarisao kao potrebu da savremena industrijska rešenja treba da imaju veoma visok stepen automatizacije, a time su primenjena rešenja složena. Sve to zahteva rad multidisciplinarnog tima gde je poznavanje automatskog upravljanja i optimizacije veoma važno.
4. Ulaskom koje svetske firme na tržište Srbije bi se otvorilo najviše radnih mesta?
*Razvoj velikih softverskih projekata zahteva dosta ljudi. Još kada bi se radilo o takvim projektima vezanim za specifične hardverske platforme i automatizovane sisteme broj potrebnih inžinjera bi bio još veći. Stoga, svaki takav projekat je dobrodošao, mada bi nam bilo drago da postanemo sastavni deo nekog svetskog giganta – poput Siemens-a ili Microsoft-a.
 
5. Možete li nam reći nešto o projektu „Virtual analog computer Comdyna GP-6“ predstavljenom na 6-om ISIRR (International Symposium Interdisciplinary Regional Research).
*Pomenuti analogni računar je upotrebljavan u očiglednoj nastavi primene automatskog upravljanja. Studentski zadaci su se odnosili na njegovu upotrebu kao regulatora ili objekta upravljanja gde se ožičavanjem postojećih komponenti „programiraju“ promene napona prema zadatom dinamičkom modelu. Slično virtuelnim instrumentima, ideja projekta je povezana sa željom da se napravi simulacioni model konkretnog analognog računara i to sa ograničenjima koje ima kako bi se lakše naučio rad sa njim.
 
6. Možete li nam reći nešto o projektu „Water distribution system simulation using Matlab“ predstavljenom na ICEE (International Conference on Engineering and Environment) 2005. godine u Novom Sadu.
*U to vreme smo radili na nacionalnom projektu koji se odnosio na upravljanje vodovodnim sistemom većeg naselja. Osnovu predloženog informaciono-upravljackog sistema čini simulacioni model distributivne vodovodne mreže koji u kombinaciji sa SCADA sistemom omogućava bolji uvid u trenutno ponašanje sistema i upravljanje njime. Realizacija modela upotrebom Matlaba je omogućavala jednostavne simulacione eksperimente gde je model proširivan algorimima za upravljanje.
 
7. Koja je razlika u izvođenju upravljanja za sisteme sa analognim ili digitalnim ulazima, zavisnost formiranja teorije, modeliranje, simulacija?
*Teorijski posmatrano postoje razni tipovi sistema kojima se upravlja. Česta je primena programibilnih logickih kontrolera u industriji za upravljanje sistemima sa velikim brojem digitalnih ulaza i izlaza. Neka složenija rešenja uključuju i regulatore, a neka i napredne upravljačke algoritme zasnovane na modelu sistema i podesivim upravljačkim kriterijumima. Najsloženija rešenja koriste modele sistema, vrše simulacije upravljanja i pronalaze optimalne upravljacke strategije.
 
8. Ko je najveci izumitelj u oblasti automatike prema Vašem mišljenju?
*Još u osnovnoj školi su nas učili da je James Watt izumeo regulator brzine obrtaja parne mašine – što se smatra zvaničnim početkom industrijske revolucije.
 
9. Da li nam program Matlab koji sadrži veliki broj alata kao što su Control System Toolbox, Simulink i drugi, omogucuje olakšan rad pri modelovanju, programiranju i rešavanju datog problema?
*Da, svakako. Matlab sa svojim proširenjima namenjen je takvim zadacima tako da u velikoj meri olakšava modeliranje, simulacije i projektovanje sistema automatskog upravljanja. Brojne su inženjerske oblasti i algoritmi koje on pokriva, te da se za rešavanje specifičnih problema mogu koristiti gotova rešenja bez uključivanja dodatnih programskih paketa.
 
10. Prednosti i mane Matlab-a?
*Matlab se neprestano usavršava i širi polje svoje primene. Ako ga posmatramo kao okruženje za analize, simulacije, projektovanje i razvoj prototipova algoritama za primenu u inženjerstvu i industriji onda teško da postoji kvalitetniji programski alat. To se odnosi i na edukaciju. Međutim, njegova širina i opštost ga za neke primene čine glomaznim i sporim.
 
11. Šta mislite o našem sajtu  automatika.rs?
*Sajt ima dosta korisnih sadržaja i tehnički je solidno urađen.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.