optical_cable_opticki_kabli_elektronika_obrada_signala_automatika.rs.jpg
optical_cable_opticki_kabli_elektronika_obrada_signala_automatika.rs.jpgSvetlosni izvori nalaze sve veću primenu u tehnologiji savremenih komunikacija, ali i u drugim oblastima. Glavne karakteristike svetlosnih izvora su talasna dužina i snaga emitovane svetlosti. Upravo po ovim karakteristikama se vrše i podele u primeni svetlosnih izvora. Optički konektori su pasivne komponente optičkih prenosnih sistema. Služe za fizičko priključivanje optičkih vlakana na aktivne komponente optičkih prenosnih sistema ali da se preko njih izvrše prespajanja vlakana mehanički, lako razdvojivim putem.

 
Najvažniji deo konektrora je ferula kroz koju je probušen kanal dimenzije spoljnog prečnika omotača (125μm) uvećan za par μm. Ovim se obezbeđuje direktan izlazak optičkog vlakna iz kabla. postoji više tipova konektora a u ovom slučaju koeišćeni su FC konektor.
 
  Optički izvorinpretvaraju električni signal u svetlosni, i moraju ispuniti određene uslove među kojima su tri najbitnija:
  • brzina rada optičkog izvora mora zadovoljiti potrebnu širinu opsega sistema,
  • optička snaga koju emituje optički izvor mora biti dovoljna da probudi probudi detektor uprkos gubicima u optičkom vlaknu, odnosu signal-šum i grešci u detekciji signala
  • talasna dužina emitovane svetlosti treba da odgovara oblasti najmanjih gubitaka u optičkom kablu.
Ostali uslovi su: male dimenzije i potrošnja, mogućnost modulacije, stabilnost emitovane svetlosti u vremenu i temperaturna stabilnost, pouzdanost i laka primena.
 

OPREMA ZA MERENjE

 
   Za ova merenja su korišćeni promenljivi laserski izvor TLS-55C i optički spektralni analizator FTB-5230
 
A. Optički spektralni analizator FTB-5230
 
optiki_spektralni_analizator_ftb-5230_elektronika_automatika.rs.jpg
 
 
Optička spektralna analiza predstavlja merenje optičkih signala u funkciji frekvencije i vremena. Optički spektralni analizator FTB-5230 se može koristiti za: testiranje laserskih izvora (spektralna karakteristika i raspodela snage), testiranje karakterističnih prenosa optičkih uređaja, praćenje parametara CWDM signala i merenje talasnih dužina i snage laserskih izvora.
 
 

 

 
 

 

B. TLS-55C promenljivi laserski izvor

 

tls-55c_promenljivi_laserski_izvor_elektronika_automatika.rs.jpg

  Tabela 1. Osnovne karakteristike TLS-55C

 

tabela1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. E6000 Agilent Mini-OTDR
 
    E6000 Agilent Mini-OTDR je napravljan da korisniku obezbedi brz alat za isntalaciju i proveru optičkih instalae6000_agilent_mini_otdr_elektronika_automatika.rs.jpgcija i lociranje grešaka i prekida u instalaciji. 

  E6000 ima sledeće funkcije:

  • Pronalaženje prekida optičkog vlakna
  • Lociranje spojeva i gubitaka na konentorima
  • Ugrađeni svetlosni izvor i merač snage
  • Grafički i tebelarni prikaz merenja gubitaka i refleksije

 

 

OPTIČKI KABEL

A. MONTAŽA KONEKTORA

  Priprema kabela za montažu se vrši  u četiri koraka: skidanje omotača kabela, sečenje kevlar zaštite na propisanu dužinu, skidaje sekundarne zaštite i na kraju otklanjanje primarne zaštite da bi došli do samog optičkog vlakna.

opticki_kabel_montaza_konentora_elektronika_automatika.rs.jpg
  Iako je prečnik jednomodnog vlakna otprilike šest puta manji od prečnika višemodnog vlakna, to ne znači i da će snaga svetlosti koja dospe u vlakno biti šest puta manja. Naprotiv, daleko veći deo snage će se očuvati, jer se najveća snaga svetlosti nalazi upravo oko ose prostiranja, tj z-ose.
 
B. ISPITIVANjE DUŽINE KABELA
 
  Za ispitivanje dužine kabela korišćen je OTDR-ov mod za pronalaženje prekida kabela. Prekid je nađen na tačno 50m, što je i fabrička dužina kabela.
ispitivaje_optickog_vlakna.elektronika_automatika.rs.jpg
 

C. OPTIČKO VLAKNO

  Važno je znati da su optički kablovi napravljeni od stakla i da je spoljni prečnik obično svega 125μm a unutrašnji prečnik samog optičkog vlakna je svega 9μm (jednomodni) pa se iz tog razloga određene mere zaštite moraju preduzeti (debljina ljudske kose je od 50μm do 75μm a čestice prašine je obično dimenzija od 1μm do 100μm).

  Osnovno ograničenje u korišćenju jednomodnih i višemodnih optičkih vlakana jeste u izvoru na koji se priključuju. Naime, važi pravilo da se svetlost LED izvora  prenosi putem višemodnih vlakana, dok se svetlost laserski izvora prenosi putem jednomodnih izvora.
opiticko_vlakno_elektronika_automatika.rs.jpg

  MERENjA 

  Povezivanje laserskog izvora TLS-55C i optičkog spektralnog analizatora FTB 5239 sa optičkim jednomodnim kabelom na FC konektorima na oba kabela prikazano je na slici 2.

 

merenje_povezivanje_opickog_kabela_i_leserom_analiyatorom_elektronika.automatika.rs.jpg
 
A. MERENjE SNAGE
  tabela2.jpg
  Izabrano je sedam različitih talasnih dužina laserskog izvora i merena je snaga na kraju optičkog kabela. Na svim talasanim dužinama snaga izvora je  podešena na +9 dBm. Iz ovih rezultata vidi se da je slabljenje veliko i ne zavisi od talasne dužine laserskog izvora. Razlog za ovoliko slabljenje je nesavršensot montiranja konektora, odnosno poliranje vrha optičkog vlakna.
 
 
 
 
 
 
B. MERENjE TALASNE DUŽINE
 
 
 
  Merenja su organozovana u deset ciklusa sa tri različite dužine laserskog izvora. U tabelama su prikazani rezultati merenja od po pet minuta. Izabrane talasne dužine laserskog izvora su 1531.51 nm, 1551.72 nm i 1560.20 nm. U narednim tabelama i slikama su prikazani brojno i grafički rezultati merennja za različite talasne dužine u funkciji vremena. 
 
Rezultati merenja na 1531.51 nm su prikazani na slici 3.
 
tabela3.jpg
Slika 3.
 
 
Rezultati merenja na 1551.72 nm su prikazani na slici 4.
 
tabela4.jpg
Slika 4.
 
 
Rezultati merenja na 1560.20 nm su prikazani na slici 5.
 

tabela5.jpg
Slika 5.
 
 

ZAKLjUČAK

 
   Merenja u optičkim sistemima su osetljiva i potrebno je praktično i teorijsko znanje da bi se postigli dobri rezultati. Laserski izvor je pokazao stabilan rad i temperaturnu nezavisnost. FTB 5230 daje pouzdana i tačna merenja. Iz priloženih mereja se vidi da postoje male razlike u podešenim talasnim dužinama na laserskom izvoru i izmerenih vrednosti. Na sve tri talasne dužine dobijaju se manje vrednosti od poslatih sa približno tim odstupanjem. Ove razlike su u opsegu telerancije greške instrumenata.
 
 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.