Analizirajte signale u zoni bliskog polja (near-field signals) i smanjite elektromagnetne smetnje (EMI) na štampanim pločama i modulima sa R&S®Spectrum Rider FPH i R&S®HZ-15 sondama.

Vaš zadatak

EM (elektromagnetno) zračenje i prenos signala (crosstalk) izazvan lošom zaštitom može znatno uticati na kvalitet signala i smanjenje performansi elektronskih RF uređaja. Kako bi se smanjile ukupne elektromagnetne smetnje elektronskih uređaja, lokalni izvor zračenja na integrisanim pločama i modulima mora biti precizno lociran. Dizajneri RF uređaja obavljaju merenja i ispitivanja na nivou modula kako bi utvrdili da li su elektromagnetne smetnje u skladu sa važećim EMC standardom kako bi mogli da preduzmu korektivne mere u u ranoj fazi razvoja.

R&S rešenje za test i mernu opremu

 R&S®Spectrum Rider FPH, ručni analizator spektra, u kombinaciji sa R&S®HZ-15 sondama nudi ekonomično i jednostavno rešenje za brzo lociranje i analizu EM smetnji na štampanim pločama i modulima u toku projektovanja. Visoka osetljivost analizatora (tip. DANL < – 163 dBm do 3 GHz) omogućuje merenje čak i vrlo male emisije.

Jednostavna instalacija

 Samo nekoliko koraka je potrebno za otklanjanje EM smetnji:

  • Povezati odgovarajuću sondu na RF ulaz analizatora
  • Pređite sondom preko ploče ili modula koji se testira

 Na osnovu prethodnih merenja snage polja, dizajneri već znaju nekoliko kritičnih frekvencija na pločama i modulima koji su testirani. Frekvencija i raspon moraju se prethodno podesiti na R&S®Spectrum Rider-u.

Matematičke funkcije suzbijaju smetnje okoline

 Izvan zaštitnih komora, šum okoline i druge smetnje mogu znatno da utiču na merenje, što dovodi do pogrešnih rezultata. R&S®Spectrum Rider ugrađene matematičke funkcije nad tragom mogu da se koriste za suzbijanje smetnji okoline tj. da oduzmemo buku od stvarnog signala.

 Da bi ste koristili matematičke funkcije nad spektrom merenja trebate da:

  • Podesite frekvenciju, propusni opseg i nivo u skladu sa zahtevima testa.
  • Uverite se da je uređaj koji se testira (DUT) isključen
  • Obavite pretragu zračenja okoline i sačuvajte rezultat u memoriji R&S®Spectrum Rider-a
  • Uključite uređaj koji se testira
  • Izvršite drugu pretragu zračenja uređaja koji se testira i zračenja okoline.
  • Uključite trag matematičku funkciju da se ukloni uticaj okoline

 Matemačka funkcija nad spektrom signala oduzima sadržaj zapamćenog spektra (šum okoline i ostale smetnje) od poslednjeg izmerenog spektra signala.

Primer korišćenja R&S®Spectrum Rider matematičke funkcije nad spektrom

DUT je isključen. EM smetnje okoline izmerene su na frekvenciji od 37.538 MHz i sačuvane u memoriji

DUT je uključen. R&S®Spectrum Rider je izmerio spektar EM smetnji i smetnji okoline

Matematička funkcija nad spektrom signala oduzima sačuvane EM smetnje okoline od poslednjeg merenja tako da R&S®Spectrum Rider pokazuje samo rezultatujuću EM smetnju uređaja koji se testira (DUT)

 Granična linija može da se koristi da pokaže pass/fail i da se lakše prati moguće poboljšenje nakon optimizacije EMI dizajna.

R&S®HZ-15 sonde za magnetna (H) i električna (E) polja

 R&S®HZ-15 je skup od pet pasivnih sondi jednostavnih za korišćenje, idealnih za merenje visoke frekvencije H- i E-polja na štampanim pločama i modulima radi otklanjanja EM smetnji. Sonde za magnetna polja imaju elektronično izolovane merne vrhove. Postoje nekoliko različitih tipova sondi za merenje u sledećim poljima:

  • Sonde za magnetna polja do 3 GHz (sonde 1, 2 i 5)
  • Sonde za električna polja (sonde 3 i 4)

 Uska elektroda, sonda 3, može da izmeri polje provodnika od 0.2mm širine. Sonda 4 detektuje električno polje iznad površine bus struktura, većih komponenti ili izvora napajanja.

 Dodavanjem R&S®HZ-16 predpojačavača između sonde i analizatora spektra povećava se osetljivost, tako da je moguće i merenje vrlo slabih polja visoke frekvencije do 3 GHz.

 R&S®Spectrum Rider matematičke funkcije nad spektrom u kombinaciji sa sondama je idealno rešenje za preliminarnu analizu elektromagnetnih smetnji uređaja još u fazi razvoja. Kako su laboratorije pune elektromagnetnih smetnji i stalno promenjivog EM okuženja, zaštitna komora je neophodna da bi se precizno i konzistentno ustanovile EM smetnje uređaja.

Vidi još:

www.rohde-schwarz.com/product/FPH


Rohde & Schwarz Österreich Ges.m.b.H.
Representative Office Belgrade

Španskih boraca 3
11070 Beograd

tel: +381 11 6556 814
e-mail: rs-serbia@rohde-schwarz.com

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.