Zakon je nazvan po nemačkom fizičaru Džordžu Omu, koji ga je objavio 1827.godine, opisujući merenja napona i struja kroz prosta električna kola koja su sadržala različite dužine provodnika. Sama objava zakona je sadržala malo komplikovaniji prikaz i izvođenje, od forme zakona koji je sada nama poznat, ali Om je preko tih jednačina detaljno objasnio svoje eksperimente.

 Omov zakon je jedan od osnovnih zakona u elektrotehnici. Ovaj zakon povezuje napon na nekom elementu, struju koja protiče kroz taj element i otpornost samog elementa.

Omov zakon glasi: Struja koja prolazi kroz provodnik između dve tačke direktno je proporcionalna naponu na istim tačkama tog provodnika, a obrnuto proprcionalna njegovom električnom otporu.

I=\frac{V}{R}

Slika br.1 Omov zakon i šema kola

I = jačina struje [A]
U = električni napon [V]
R = električni otpor [Ω]

Omov zakon nam govori da je R u ovoj jednačini konstanta, nezavisna od vrednosti struje.

 Što je napon veći elektroni se kreću brže, pa je i broj elektrona koji prođu kroz određeni presek provodnika u jedinici vremena veći. Dakle, sa porastom napona raste i jačina struje. Jačina struje bi neprestano rasla da nije električnog otpora provodnika. On više ili manje usporava elektrone pa u kolu teče slabija ili jača struja. Iz ovoga se može zaključiti da između jačine struje, napona i otpora postoji međusobna povezanost.

I=\frac{U}{R}             U=I*R            R=\frac{U}{I}

Slika 2. Oblici Omovog zakona

 Jedinica za električni otpor [Ω] je izvedena jedinica iz Međunarodnog sistema jedinica – SI sistem i označava se velikim grčkim slovom omega – Ω a naziva se Om u čast nemačkog naučnika.

Omov zakon za zatvoreno stujno kolo

Jačina električne struje u zatvorenom električnom kolu srazmerna je elektromotornoj sili izvora, a obrnuto srazmerna zbiru spoljašnje i unutrašnje otpornosti strujnog kola.

I*(R+r)=\epsilon

I*R+I*r=\epsilon        U=I*R

U+I*r=\epsilon                                                        U=\epsilon-I*r

 

Električni napon je uvek manji od elektromotorne sile kada kroz kolo teče struja.

 Omov zakon koji je primenjuje u fizici ima drugačiji oblik, ali je izveden po originalnim jednačinama koje je predstavio Džordž Om.

J=\sigma*E

J = gustina struje
E = električno polje
σ  = provodljivost materijala

Za ovakvu formulaciju Omovog zakona zasluge pripadaju Gustavu Kirhofu.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.