Lencovo pravilo ili zakon definisao je Heinrich Friedrich Emil Lenz poznat po imenima Hajnrih Lenc i Emil Lenc, ruski naučnik, 1834.godine. Lencovo pravilo određuje smer indukovane elektromotorne sile (EMS) koja nastaje usled elektromagnetne indukcije.

Lencovo pravilo glasi:

 Indukovana električna struja, odnosno indukovana elektromotorna sila ima takav smer da se svojim magnetnim poljem suprotstavlja pojavi koja je izaziva.

Minus u formuli pokazuje Lencovo pravilo.

 Lencovo pravilo nam kaže da u datom kolu sa indukovanom EMS koja nastaje usled promene magnetnog fluksa, ta indukovana EMS stvara struju koja teče u smeru koji se suprotstavlja promeni fluksa. Odnosno, ako opadajući magnetni fluks indukuje EMS, dobijena struja će se suprotstavljati daljem opadanju magnetnog fluksa. Isto važi i za EMS indukovanu usled rastućeg magnetnog fluksa, da će dobijena struja teći u smeru koji se suprotstavlja daljem rastu fluksa.

 Ono što je važno napomenuti je da će indukovana struja uvek teći u smeru koji se suprotstavlja promeni magnetnog fluksa, ali se ne suprotstavlja samom magnetnom fluksu. Linije sila magnetnog polja kod pravolinijskog provodnika imaju oblik koncentričnih krugova čiji se centar nalazi u provodniku.

Kako se određuje smer indukovane struje?

 Koristimo pravilo desne ruke tako što obavijemo provodnik šakom i prste postavimo u pravcu tj. smeru magnetnih sila a onda nam palac pokazuje smer indukovane električne struje. Promenom smera magnetnih sila menja se i smer struje.

Eksperiment sa aluminijumskim prstenima

 Koristimo dva prstena, od kojih je jedan otvoren. Kada se u zatvoreni prsten uvlači magnet, prsten se udaljava, a kada se magnet izvlači iz prstena, prsten prati magnet. Otvoreni prsten se ne pomera ni kad se magnet uvlači, ni kada se izvlači.

Pomeranje prstena nastaje zbog uzajamnog delovanja magneta i prstena, odnosno zbog uzajamnog delovanja njihovih magnetnih polja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here