Lencovo pravilo ili zakon definisao je Heinrich Friedrich Emil Lenz poznat po imenima Hajnrih Lenc i Emil Lenc, ruski naučnik, 1834.godine. Lencovo pravilo određuje smer indukovane elektromotorne sile (EMS) koja nastaje usled elektromagnetne indukcije.

Lencovo pravilo glasi:

 Indukovana električna struja, odnosno indukovana elektromotorna sila ima takav smer da se svojim magnetnim poljem suprotstavlja pojavi koja je izaziva.

Minus u formuli pokazuje Lencovo pravilo.

 Lencovo pravilo nam kaže da u datom kolu sa indukovanom EMS koja nastaje usled promene magnetnog fluksa, ta indukovana EMS stvara struju koja teče u smeru koji se suprotstavlja promeni fluksa. Odnosno, ako opadajući magnetni fluks indukuje EMS, dobijena struja će se suprotstavljati daljem opadanju magnetnog fluksa. Isto važi i za EMS indukovanu usled rastućeg magnetnog fluksa, da će dobijena struja teći u smeru koji se suprotstavlja daljem rastu fluksa.

 Ono što je važno napomenuti je da će indukovana struja uvek teći u smeru koji se suprotstavlja promeni magnetnog fluksa, ali se ne suprotstavlja samom magnetnom fluksu. Linije sila magnetnog polja kod pravolinijskog provodnika imaju oblik koncentričnih krugova čiji se centar nalazi u provodniku.

Kako se određuje smer indukovane struje?

 Koristimo pravilo desne ruke tako što obavijemo provodnik šakom i prste postavimo u pravcu tj. smeru magnetnih sila a onda nam palac pokazuje smer indukovane električne struje. Promenom smera magnetnih sila menja se i smer struje.

Eksperiment sa aluminijumskim prstenima

 Koristimo dva prstena, od kojih je jedan otvoren. Kada se u zatvoreni prsten uvlači magnet, prsten se udaljava, a kada se magnet izvlači iz prstena, prsten prati magnet. Otvoreni prsten se ne pomera ni kad se magnet uvlači, ni kada se izvlači.

Pomeranje prstena nastaje zbog uzajamnog delovanja magneta i prstena, odnosno zbog uzajamnog delovanja njihovih magnetnih polja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.