Oktopod-Studio interfejs mehatornika robotika elektronika autromatika.rs
Oktopod-Studio interfejs mehatornika robotika elektronika autromatika.rsPovezivanje sa računarom ili mobilnim telefonom se odvija pomoću USB ili Bluetooth modula, proizvoljno. Ovi moduli se posebno priključuju na električnu štampanu ploču. Na sledećoj slici (slika br.1) je istaknuto mesto na interfejsu za priključenje USB i Bluetooth modula.
 

 

slika01 oktopod studio okruzenje elektronika automatizacija mehatronika automatika.rs
Slika br. 1 Povezivanje sa računarom
 
 Na sledećim slikama su prikazani moduli priključeni na interfejs. Na levoj slici je prikazan priključen USB modul (slika br.2), a na desnoj Bluetooth modul (slika br.3).
 
           slika02 oktopod studio okruzenje elektronika automatizacija mehatronika automatika.rs  slika03 oktopod studio okruzenje elektronika automatizacija mehatronika automatika.rs
                               Slika br.2 USB modul                                      Slika br.3 Bluetooth modul

Ulazi/izlazi interfejsa

 Interfejs poseduje 8 analognih izlaza (slika br.4) za generalnu upotrebu. Tu se mogu priključiti svi potrošači jednosmerne struje kao što su: sijalice, elektromagneti, svetleće diode, zujalice itd. Na analognim izlazima vrednost napona se može kontinuirano menjati od 0V do napona napajanja interfejsa, koji može da bude od 6 do 12V jednosmerne struje. Svaki izlaz poseduje jedan priključak sa dva pola – za pričvršćivanje provodnika – koja su označena znakovima plus (+) i minus (-). Na ovim izlazima pozitivan pol (+) je stalno prisutan, a negativan pol (-) se prekida prilikom uključivanja – isključivanja izlaza.
 
slika04 oktopod studio okruzenje elektronika automatizacija mehatronika automatika.rs
Slika br.4 Analogni izlazi
 
Izlazi za DC motore. Na interfejsu postoje 2 izlaza za priključivanje DC motora (slika br.5). Na ovim izlazima moguće je menjati vrednost i smer izlaznog napona, na osnovu čega se upravlja brzinom i smerom obrtanja vratila elektromotora. Maksimalni izlazni napon na ovim izlazima zavisi od napona napajanja interfejsa (6 – 12 V), a maksimalna struja može da bude 3A.
 
slika05 oktopod studio okruzenje elektronika automatizacija mehatronika automatika.rs
Slika br.5 Izlazi za DC motore
 
Izlazi za servomotore. Pomoću interfejsa je moguće upravljati sa 3 servo motora. Ovi motori služe za ostvarivanje preciznih pokreta (npr. robotska ruka). Priključci za servo motore imaju tri kontaktne iglice, koje su obeležene sa BLK-, RED+ i SIG oznakama (slika br.6). Priključak servo motora treba da se orijentiše u skladu sa ovim oznakama, pri čemu BLK- odgovara negativnom polu, odnosno crnom ili braon provodniku; RED+ je izvor od 5 V, koji je obično crvene ili narandžaste boje; a SIG je signalni vod servo motora, koji je žute ili bele boje. U slučaju obrnutog priključivanja, neće doći do oštećenja interfejsa ali servo motor neće raditi. Na interfejs je moguće priključiti obične ili digitalne servo motore, MINI, MICRO i STANDARD veličine. Mesto za priključivanje servo motora na interfejs je prikazano na slici br.6.
 
slika06 oktopod studio okruzenje elektronika automatizacija mehatronika automatika.rs
Slika br.6 Izlazi za servo motore
 
Digitalni ulazi. Digitalni ulazi služe za detekciju događaja. Predviđeni su za povezivanje prekidača, tastera i raznih senzora. Svaki ulaz poseduje jedan priključak sa dva mesta za pričvršćivanje provodnika. Digitalni ulazi detektuju “kratak spoj”, koji može da se izazove pomoću povezivanja tastera, prekidača ili magnetnih kontakata (eng. reed contact). Takođe, na ova mesta mogu da se priključe i senzori otporničkog tipa, kao što su svetlosni otpornici i termoosetljivi otpornici. Kod ovih senzora aktivacija ulaza će se detektovati ako njihova otpornost padne ispod < 400Ω. Aktivacija digitalnih ulaza može da se simulira pritiskom na odgovarajući taster na samom interfejsu. Na sledećoj slici su obeleženi digitalni ulazi interfejsa (slika br.7).
 
slika07 oktopod studio okruzenje elektronika automatizacija mehatronika automatika.rs
 Slika br. 7 Digitalni izlazi

Električne karakteristike

 Interfejs može da se napaja pomoću bilo kojeg izvora jednosmerne struje, napona 6 – 12V. To može biti baterija, akumulator, mrežni ispravljač ili solarni panel. Mesto za priključivanje izvora napajanja je prikazan na sledećoj slici (slika br.8).

 Snaga korišćenog napajanja interfejsa mora biti u skladu sa snagom potrošača koji su povezani na interfejs. Za ovo je najčešće dovoljno napajanje od 1000 mA do 3000 mA.

 
slika08 oktopod studio okruzenje elektronika automatizacija mehatronika automatika.rs
Slika br.8 Priključak za napajanje

Osigurač. Interfejs je zaštićen osiguračem od 3A (slika br.9). Ovo znači da je ukupna jačina struje na svim izlazima ograničena na 3 A. Ukoliko dođe do prekomerne potrošnje, osigurač će da prekine rad interfejsa, kako ne bi došlo do oštećenja. Pregoreli osigurač može da se zameni odgovarajućim osiguračem od 3A. Mesto osigurača na štampanoj ploči interfejsa je prikazano na sledećoj slici.

slika09 oktopod studio okruzenje elektronika automatizacija mehatronika automatika.rs
Slika br.9 Osigurač
 

Signalizacija rada

 Nakon priključivanja interfejsa na napajanje, započinje inicijalizacija koja traje 3-4 sekunde. Prilikom inicijalizacije crvena RUN dioda stalno svetli, dok žuta CONN sporo trepti. Nakon inicijalizacije, žuta CONN dioda stalno svetli, a crvena RUN dioda prestaje da svetli.

  Pomoću tastera MODE se vrši izbor načina rada interfejsa. Postoje sledeći modovi:
  • Rad sa interfejsom pomoću računara ili mobilnog telefona zovemo CONN mode. U slučaju uspešnog povezivanja sa računarom ili mobilnim telefonom, žuta CONN dioda počinje da trepti.
  • Autonomni rad interfejsa zovemo RUN mode. U ovom načinu rada, interfejs izvršava unapred snimljen program iz sopstvene memorije.
  • U ovom modu rada, žuta CONN dioda prestaje da svetli, a crvena RUN dioda brzo trepti.
  • Taster MODE i signalne diode RUN i CONN su prikazani na sledećoj slici (slika br.10).
slika10 oktopod studio okruzenje elektronika automatizacija mehatronika automatika.rs
Slika br.10 Signalizacija rada
 
 Pored navedene signalizacije, postoje i signalne svetleće diode pored svakog ulaza/izlaza, pomoću kojih može vizuelno da se prati njihov rad. Jedino servomotori ne poseduju svetleću signalizaciju rada.

 Za više inforamcija o Oktopod studio interfejsu pogledajte sledeće linkove:

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.