Kompanija Eaton je predstavila uređaj za detekciju električnog luka – Arc Fault Detection Device ‒ AFDD  za zaštitu ljudi i imovine od požara koje izazivaju pojave električnog luka. Novi uređaj kompanije za upravljanje energijom detektuje tragove visoke frekvencije u električnom kolu, a koji ukazuju na skorašnju pojavu električnog luka i aktiviraju okidač automatskog prekidača radi eliminisanja rizika.

 Pored mogućnosti detekcije elektrolučnog pražnjenja, novi uređaj sadrži i zaštitu od rezidualne struje (FID sklopka), preopterećenja i kratkog spoja kako bi ponudio sveobuhvatno rešenje koje je ekonomično, kompatibilno, otporno, pouzdano i jednostavno za instalaciju. Očekuje se da će uređaj privući posebnu pažnju u delu stambene izgradnje, uključujući objekte sa većim brojem stanara kao što su domovi za stara lica i utočišta za nezbrinute, gde bi posledice elektrolučnog pražnjenja mogle biti katastrofalne.

 Aleksandar Jelenig, menadžer marketinga za proizvode u kompaniji Eaton, izjavio je: ”Posledice elektrolučnog pražnjenja mogu biti ozbiljne za sve zgrade, a naročito u stambenim objektima s mnogo stanara, gde bi veliki broj ljudi mogao da bude ugrožen veoma brzo. Uređaj za detekciju elektrolučnog pražnjenja koji predstavljamo smanjuje rizik detekcijom abnormalnih signala i odzivom na njih. Što je još važnije, on to radi sa visokim stepenom preciznosti u cilju drastičnog smanjenja nepotrebnih isključivanja.”

 Elektrolučna pražnjenja, koja obično aktiviraju oštećeni kablovi, utikači ili terminali, predstavljaju neposrednu opasnost za ljude u blizini jer dovode do oštećenja električne infrastrukture i mogu lako da izazovu požar. Procenjuje se da je najmanje 25 posto požara prouzrokovano nestankom struje izazvanim elektrolučnim pražnjenjem.

 Bezbedna i brza detekcija elektrolučnog pražnjenja je od suštinske važnosti, a konvencionalne FID sklopke i minijaturne sklopke (MCB) obično nisu u stanju da detektuju te električne lukove.

 Uređaj AFDD kompanije Eaton nudi brzu detekciju uz visoku preciznost, što je neophodno za svođenje nepotrebnih isključivanja na najmanju meru. Uređaj je projektovan da precizno razlikuje stvarni rizik od drugih visokofrekventnih signala koji se obično javljaju u kućnim okruženjima. Da bi se dodatno poboljšao kvalitet detekcije, Eaton preporučuje da se uređaji postavljaju blizu mogućih izvora električnog luka. Pored toga, test preslušavanja garantuje aktiviranje uređaja AFDD kada se detektuje odgovarajući signal.

 Globalni zahtevi za uređaje AFDD zvanično su uspostavljeni prvi put 2013. godine, kada je Međunarodna elektrotehnička komisija uvela standard IEC 62606. Standard predviđa da uređaji AFDD treba da se aktiviraju prilikom detekcije svakog luka od 100 džula ili više i da bi, za veoma visoke struje električnog luka, do aktiviranja trebalo da dođe u roku od 120 milisekundi od detekcije.

 AFDD je najnoviji dodatak portfoliju proizvoda kompanije Eaton projektovan za smanjenje rizika povezanih sa elektrolučnim pražnjenjima. Ovi proizvodi čine deo širokog spektra bezbednosnih tehnologija koje je projektovala kompanija Eaton radi zaštite ljudi, imovine i svog ugleda, istovremeno obezbeđujući da smetnje za aktivnosti stanara budu minimalne.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.