oklahoma_city-automatika-rs.jpg

oklahoma_city-automatika-rs.jpgGradovi kao dinamična tržišta energije i robe utiču na naš stil života, kao i na način na koji celokupni regioni koriste energetske resurse. Više od 50 procenata stanovništva danas živi u manjim i većim gradovima, a očekuje se i porast ovog trenda. Naime, dalji rast gradova i urbanih centara biće jedan od glavnih trendova u narednim decenijama.

Organizacija UN predviđa da će do 2025. godine u gradovima živeti 60 procenata ukupnog stanovništva, dok će do 2050. godine stanovnici većih i manjih gradova činiti 70 procenata ukupne svetske populacije. To znači da će do 2030. godine 90 procenata ukupnog porasta broja stanovnika biti vezano za gradska naselja.

Ovakav porast stanovništva u urbanim sredinama izuzetno će opteretiti infrastrukturu i životnu sredinu u gradovima. Već sada se približno 60 procenata vode za piće direktno i indirektno troši u gradovima; gradovi koriste oko 75 procenata ukupne energije i emituju 80 procenata gasova koji izazivaju efekat staklene bašte. Stoga će od gradskih naselja zavisiti uspeh naše borbe protiv klimatskih promena i zagađenja životne sredine.

Mnogi gradovi su već shvatili ozbiljnost ovog problema i zaštitu životne sredine uvrstili u svoje najvažnije prioritete. Međutim, gradovi moraju da održe komplikovanu ravnotežu između zaštite životne sredine, kvaliteta življenja i konkurentnosti. Na nesreću, briga o životnoj sredini često se zapostavlja radi razvoja konkurentnosti gradova. Ipak, srednjeročne i dugoročne investicije u zaštitu životne sredine višestruko se isplate. Kao prvo, njima se poboljšava kvalitet života gradskog stanovništva, a kao drugo, ovakve investicije povećavaju ekonomsku efikasnost gradova

U studiji pod nazivom „Održivi gradovi“ utvrđeno je da se korišćenjem trenutno raspoloživih tehnologija gradovi mogu značajno približiti svojim ciljevima u zaštiti životne sredine i klime. Ova studija, koja je rađena na primeru Londona i koji je sufinansirala kompanija Siemens, pokazala je da korišćenjem savremenih tehnologija gradovi mogu dostići svoje ekološke ciljeve bez značajnijeg smanjenja kvaliteta života stanovništva. Za svaki aspekt infrastrukture postoje odgovarajuća tehnološka rešenja, uključujući stambene i poslovne objekte, saobraćaj i sistem za snabdevanje električnom energijom. Pored značajne uloge koju mogu imati u smanjenju emisije CO2, ova tehnološka rešenja su i ekonomski opravdana. Naime, dve trećine tehnoloških sredstava za smanjenje emisije ugljen-dioksida analiziranih u pomenutoj studiji otplatilo bi se kroz uštedu energije koju ta sredstva ostvaruju. Upotrebom tih sredstava bi se ukupna emisija štetnih gasova u Londonu smanjila za približno 30 procenata

Odgovor kompanije Siemens

Svojim prestižnim portfolijom efikasnih i ekoloških proizvoda i rešenja Siemens može pomoći gradovima da unaprede održivost svoje urbane infrastrukture. Siemens-ov portfolio obuhvata celokupan energetski lanac, uključujući efikasnu proizvodnju energije, njeno korišćenje u domaćinstvima, industriji i saobraćaju, kao i prenos i distribuciju električne energije. Pored toga, portfolio kompanije Siemens obuhvata i vrhunske tehnologije za kontrolu zagađenja vazduha i vode.
Primenom Siemens-ovih proizvoda i rešenja moguće je stvoriti efikasan i ekološki opravdan sistem snabdevanja gradova električnom energijom, kao što su elektrane sa kombinovanim ciklusom rada, elektrane na vetar i inteligentne mreže pomoću kojih se integrišu obnovljivi energetski izvori. Pored toga, postoje i druge mogućnosti za uštedu energenata. Primera radi, ukoliko grad poseduje mrežu za daljinsko grejanje odnosno ako ima kupca procesne pare, otpadna toplota koja se dobija sagorevanjem fosilnih goriva može se iskoristiti u sistemu za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije.

Proces modernizacije poslovnih i stambenih objekata takođe otvara velike mogućnosti za bolju zaštitu klime. Poboljšanjem toplotne izolacije u stanovima može se uštedeti značajna količina energije. Na tehničku opremu i rasvetu odlazi i do 60 procenata ukupnih troškova za električnu energiju. I ovde Siemens može značajno doprineti smanjenju troškova i emisije CO2 u zgradama. U ovom segmentu Siemens, na primer, nudi štedljive sijalice, energetski efikasne uređaje za domaćinstvo, efikasna sredstva za automatizaciju objekata, kao i sisteme za optimizaciju grejanja, ventilacije i klimatizacije. Pored toga, ugovorima za uštedu energije Siemens može finansirati modernizaciju tehnologija u zgradama, garantujući otplatu troškova amortizacije kroz uštedu energije i smanjenje operativnih troškova. Saobraćaj je još jedna od oblasti u kojoj primena Siemens tehnologija pruža mogućnost za značajnu uštedu energije. Koncept potpune mobilnosti koji nudi kompanija Siemens omogućava realizaciju efikasnih rešenja zasnovanih na povezivanju različitih sistema saobraćaja. Pored toga, koncept potpune mobilnosti predstavlja i efikasan i ekonomičan način prevoza ljudi i robe na bezbedan način i uz minimalan negativan uticaj na životnu sredinu. Upotrebom LED sijalica u saobraćajnoj signalizaciji i za osvetljavanje aerodroma stvara se dodatni potencijal za smanjenje emisije CO2 u oblasti saobraćaja.

Zagađenje životne sredine u gradovima negativno utiče na dostupnost vode za piće, kao i na količinu zagađivača u vazduhu. Međutim, Siemens-ove tehnologije za kontrolu zagađenja vode i vazduha pomažu u smanjenju zagađenosti vazduha u gradovima i obezbeđuju vraćanje prečišćenih odvodnih voda u vodovodni sistem.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.